top of page
Semi-Truck on Overpass

POSLOVNI VIDIKI VZPOSTAVITVE LOGISTIČNEGA CENTRA 
(UVOD)

 

WEBINAR

9. september 2020

 

Kateri so razlogi in kakšne sinergije v zvezi z razvojem logističnega centra lahko pričakujemo, če v podjetju razmišljamo o vzpostavitvi logističnega centra? V seriji webinarjev bomo predstavili poslovni model oz. koncept za logistični center v podjetju. Predvidena okvirna poglavja v Poslovnem načrtu logističnega centra so predvsem: opis organizacije logističnega centra (pravno statusne oblike,…); predstavitev vodstvene ekipe; opredelitev bodočega poslovanja in razvoja logističnega centra; tržna analiza; trženjska strategija v povezavi z logističnim centrom; opredelitev investicije podjetja v logistični center ter izračuna lastne cene storitev, ki jih bo ponujal logistični center; potrebni kapital podjetja; obrazložitev prodaje – analiza scenarijev; načrtovane zaposlitve; zaloge logističnega centra; poslovne terjatve in predvideni kupci logističnega centra; poslovne obveznosti (dobavitelji) logističnega centra; finančne priloge k poslovnemu načrtu skupnega podjetja (načrtovani izkazi poslovnega izida, bilance stanja, izkazov denarnih tokov logističnega centra za predvidenih 5 – 10 let bodočega poslovanja); ekonomsko ovrednotenje investicijskih vlaganj oz. vlaganj v logistični center z vidika lastnika podjetja – analiza neto sedanje vrednosti projekta oz. NPV (analiza več scenarijev NPV); analiza interne stopnje donosnosti skupnega projekta – IRR (analiza več scenarijev IRR) in analiza dobe povračila investicije; analiza in ocena ključnih tveganj, ki jim je projekt vlaganja v logistični center izpostavljen; predlogi za obvladovanje ključnih tveganj, ki jim bo izpostavljen logistični center, itd.

Doc. dr. Boštjan Aver je doktoriral na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, z nazivom doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije, docent s področja poslovna ekonomija. Deluje kot direktor JP Komunalno podjetje Logatec, pred tem je bil predsednik uprave Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., direktor sektorja za finance, računovodstvo in kontroling v Vzajemni d.v.z., vodja enote za Planiranje in nadzor v Banki Koper, in pred tem vodja kontrolinga, predsednik nadzornega sveta KAD-a idr. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov in prispevkov predvsem s področja financ, računovodstva, kontrolinga in projektnega managementa. Aktiven je kot visokošolski predavatelj na Fakulteti za management v Kopu, Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, Ekonomski faulteti v Ljubljani, Gea College Fakulteti za podjetništvo idr. Predava in vodi predmete »Poslovne finance«, »Trženje nepremičnin«, »Zdravstveno zavarovanje«, »Učinkovitost, uspešnost in plačilna sposobnost podjetja«, »Upravljalska ekonomija«. Je gostujoči profesor na »European School of Law and Governance«, European University in Kosovo. Boštjan Aver ima številna priznanja, potrdila in certifikate, med drugim tudi Certifikat Združenja nadzornikov Slovenije. Redno sodeluje oz. je sodeloval na pomembnih projektih, kot so npr.: a) CRP projekt »Zagotovimo si hrano za jutri« – »Razvoj celovitega sistema za obvladovanje proizvodnih in dohodkovnih tveganj v slovenskem kmetijstvu in ribištvu«; b) projekt »Accessibility improved at border CROSSINGS for the integration of South East Europe« (vodja projekta: Central European Initiative – Executive Secretariat) itd, ima pa tudi številne druge izkušnje s področja finančnega nadzora oz. finančnega svetovanja.

PRIHAJAJOČI DOGODKI

No upcoming events at the moment
bottom of page