top of page
Image by Dan Dimmock

RAZISKOVALNI PROJEKTI V PODPORO ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM NA VŠTL

V podporo študijskemu procesu na prvi in drugi stopnji študija, IRTL in VŠTL razvijata in izvajata predvsem razvojne in aplikativne projekte za gospodarstvo in negospodarstvo. V prihodnjih letih pa VŠTL in IRTL poleg tovrstnih projektov načrtujeta še projektne prijave tudi na nove nacionalne in mednarodne razpise. V pripravi  in v sodelovanju s partnerji so že prijave na projekte Erasmus+ programa, saj je VŠTL nosilka ECHE listine. Po pridobitvi možnosti za kandidiranje na evropskih projektih, predvsem v okviru programa Erasmus+, se bodo študentje v okviru študija srečali tudi z bolj kompleksnimi raziskovalnimi in obširnejšimi  razvojnimi projekti.

 

NAČINI VKLJUČEVANJA ŠTUDENTOV V PROJEKTE

Trenutni nabor raziskovalnih projektov, ki potekajo na VŠTL, je že zelo solidna podlaga za sodelovanje študentov v raziskovalnem procesu, saj omogoča dobro povezavo med raziskovalnim in pedagoškim delom. Študenti se lahko vključijo tako v fazi pridobivanja podatkov in diseminacije, ali že od metodološkega in vsebinskega načrtovanja, izvedbe, do oblikovanja ugotovitev in predlogov.  Pričakujemo tudi, da se bodo predvsem diplomanti magistrskega študijskega programa Trajnostna mobilnost in logistika  vključili v delo na naših projektih in v prihodnje pomagali tudi pri pridobitvi novih projektov. Vsekakor pa jih bodo predavatelji skozi naslove projektnih in magistrskih nalog usmerjali v projekte, ki jih šola izvaja oz. jih je že izvedla in študentom tako omogočili ustrezno raziskovalno, metodološko in vsebinsko podporo. Kljub temu, da so projekti, s katerimi razpolagamo, lahko velika zakladnica aktualnega znanja in zelo dobra priložnost za raziskovalno in projektno delo naših študentov, pa na VŠTL verjamemo, da bodo sčasoma zaživeli tudi dogovori o sodelovanju z inštituti in šolami, ki smo jih že in jih še bomo sklenili.

Študenti VŠTL, vabljeni, da se aktivno vključite v projektno delo na VŠTL! 

 

PROAKTIVNI ŠTUDENTI IN PREDAVATELJI

Nosilci predmetov študente sproti seznanjajo z novostmi v stroki ali z rezultati svojih aplikativnih in drugih raziskovalnih projektov (ki jih izvajajo tudi z drugimi delodajalci in raziskovalci) ter bodo v okviru možnosti študente v izvedbo svojih projektov tudi povabili.  Prav tako bodo študentje povabljeni k sodelovanju na konferencah in strokovnih srečanjih, ki jih organizira IRTL (ustanovitelj).  Založba bo izdajala zbornike s teh dogodkov in objavila tudi najboljše prispevke študentov.

Tudi seznam tem seminarskih, projektnih in magistrskih nalog je pripravljen tako, da sovpada z nekaterimi projekti na VŠTL. Študentje bodo imeli tako vsako leto precej možnosti vključevanja v raziskovalne in aplikativne projekte. Pri večini predmetov na magistrski stopnji je končna ocena sestavljena tudi iz ocene za projektno ali aplikativno raziskovalno nalogo.

Bodimo proaktivni in poskrbimo za svoj osebni in strokovni razvoj!

 

PROJEKTI VŠTL IN IRTL V OBDOBJU 2019 DO 2023:

 

PROJEKT Optimizacija v poslovnem letalstvu

Razvojni in aplikativni projekt smo izvedli v času od decembra 2019 do decembra 2020. Namen projekta Optimizacija v poslovnem letalstvu  je bil razvoj dinamičnih modelov za optimizacijo poslovanja, upravljanje inovacij – priprava študij za uvajanje inovacij v poslovne procese, izdelke in storitve z vzponi vhodno-izhodnih tokov blaga ter načrtovanje in napovedovanje prometnega povpraševanja na zahodnem Balkanu s poudarkom na državah CEFTA. Vsebine so povezane s predmeti s področja gospodarske logistike, managementa in proizvodnih funkcij, trženja in inovacij v študijskih programih VŠTL.    

 

PROJEKT Analiza primerjalnih strategij

Razvojni projekt Analiza primerjalnih strategij (energenti in skupni evropski trg) smo kot soizvajalci za partnerja iz negospodarstva izvajali od septembra do decembra 2019. Projekt predstavlja dolgoročno sodelovanje pri pripravi analiz primerjalnih strategij - za razvoj politik  različnih energentov v okviru enotnega evropskega trga. Vsebina je vezana tako na logistiko kot  management in na ekonomsko poslovne predmete študijskih programov VŠTL.

 

PROJEKT Optimizacija logistike in transporta tovornih in drugih vozil

Razvojni in aplikativni projekt smo izvajali od februarja 2020 do februarja 2021. Poudarek projekta Optimizacija logistike in transporta tovornih in drugih vozil je bil na optimalnem izvajanju gospodarske javne službe v letu 2020 in je povezan predvsem z vsebino ekonomsko poslovnih predmetov študijskih programov VŠTL.  Nadaljevanje projekta je predvideno tudi v srednjeročnem obdobju. 

 

PROJEKT Ozaveščanje in analiza trga odpadne embalaže

Aplikativni in razvojni projekt Ozaveščanje in analiza trga odpadne embalaže v letu 2022 smo izvajali od februarja do junija 2022. Lotili smo se ga predvsem  zaradi uvedbe nove okoljske zakonodaje (ZVO-2) in kavcijskega sistema. Pri tem sta tako IRTL kot VŠTL pridobila pomembne podatke in sodelovala pri oblikovanju statistične analize in predlogov ukrepov, ki so podlaga za prijavo na razpise projektov LIFE v letu 2023. Vsebina je povezana š študijskim programi VŠTL - tako s predmeti s področja logistike, še bolj pa trajnosti in tudi poslovanja podjetja. Tudi ta projekt nudi številne možnosti za vključevanje študentov (s projektnimi, pa tudi magistrskimi nalogami), kot nadaljevanje in nadgradnja ugotovljenega, vendar z drugimi deležniki.

 

PROJEKT Vpliv izdelkov na družbeno trajnost

Raziskava Vpliv izdelkov na družbeno trajnost je potekala od decembra 2021 do julija 2022 in je nastala v sodelovanju z dvema tujima univerzama (Portugalska, Velika Britanija - Departamento de Economia e Gestão, Universidade Portucalense, Porto, Portugal ter  Huddersfield Business School, University of Huddersfield, Queensgate, UK). Izhajala je iz dejstva, da ljudje kupujejo izdelke, da bi zadovoljili svoje različne potrebe in želje na podlagi vrednosti, ki jo pripisujejo takim izdelkom (blago, storitve, ideje, informacije, izkušnje). Vendar pa obstaja vrzel v literaturi o tem, kaj kupci mislijo o izdelkih. Raziskovalci so raziskovali vpliv na družbeno trajnost, vključno z ekonomskimi, socialnimi, ekološkimi in psihološkimi vidiki trajnosti. Ta vprašanja so raziskovali tako, da so se osredotočili na tri različne evropske države z različnimi kulturami: anglosaško, latinsko in slovansko. Vsebina, način izvedbe in rezultati so tesno navezani na predmete s področja trajnosti, ki jih tudi predmetnika dodiplomskega  in magistrskega študija vključujeta v veliki meri, družbene odgovornosti in strateških odločitev. Predavatelji lahko to raziskavo uporabijo pri svojih predmetih in jo v določenem obsegu s pomočjo študentov ponovijo na nacionalni ravni.

 

PROJEKT Nov razvoj trga elektronske logistike

Raziskava Nov razvoj trga elektronske logistike kot odgovor na Covid – študija primera, poteka od februarja 2022 do februarja 2023 in je nastala v sodelovanju z Univerzo Cardiff (UK). Raziskuje najnovejši razvoj trga elektronske logistike, ki ga je pospešila uvedba GDPR leta 2016 in nedavno krizo zaradi pandemije Covid-19 ter kako je spremenila transportno industrijo in oblikovala dinamiko medsebojnega delovanja pošiljatelja in prevoznika. Ker je uporabljen pristop longitudinalne akcijske raziskave, ki se osredotoča na srednje veliko podjetje za storitve cestnega prevoza v Sloveniji, je lahko v realnem času in v prihodnjih letih dobro izhodišče za sodelovanje magistrskih študentov VŠTL na način, da ponovijo raziskavo v drugih podobnih poslovnih okoljih in tako prispevajo k dodani vrednosti podjetja, predvsem v obliki magistrskih, pa tudi projektnih nalog.

RAZISKOVANJE

bottom of page